Projekty

Obszar zastosowania:

Technika pomiarowa:

9 grudnia 2023

Badanie nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem światłowodowej techniki pomiarowej DFOS

Celem projektu była analiza pracy różnych nawierzchni asfaltowych. Wzdłuż pasa drogowego, na odcinku o długości niemal 3 km zainstalowano 12 czujników światłowodowych EpsilonRebar o długości 8 metrów każdy oraz 9 czujników temperatury. Wysokie parametry wytrzymałościowe czujnika EpsilonRebar umożliwiły zainstalowanie go w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura oraz znaczne obciążenia występujące podczas układania nawierzchni drogowej. EpsilonRebar pozwolił na wykonywanie precyzyjnych pomiarów, które dostarczyły istotnych informacji dotyczących oceny pracy nawierzchni drogowej pod obciążeniem dynamicznym. Wykonane pomiary są unikatowe, nie tylko w skali Polski, ale i całego świata.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
2 grudnia 2023

Zastosowanie czujników FBG do pomiaru odkształceń i temperatur kotew górniczych

Celem projektu było opracowanie systemu monitoringu kotew górniczych z wykorzystaniem czujników światłowodowych. W projekcie zastosowano siatki FBG zintegrowane z kotwami w celu pomiaru ich odkształceń mechanicznych i temperatur. System w sposób automatyczny dostarcza informacji na temat stanu wytężenia elementów konstrukcyjnych w rzeczywistych, bardzo wymagających warunkach panujących w wyrobiskach górniczych. W obliczu rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa, efektywności i monitorowania procesów technologicznych w kopalniach, zaawansowane techniki pomiarowe umożliwiające dostarczanie precyzyjnych danych okazują się niezwykle pomocne.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
17 sierpnia 2023

Zastosowanie czujników EpsilonRebar do pomiaru odkształceń pali fundamentowych

Celem projektu było zbadanie zachowania się pali fundamentowych podczas realizacji obciążenia próbnego. Do pomiaru zmian odkształceń betonu w bezpośrednim sąsiedztwie prętów zbrojeniowych podczas statycznych prób obciążeniowych pali, wykorzystano światłowodowe czujniki odkształceń EpsilonRebar. Dzięki technice pomiarowej DFOS wykonano pomiary z niezwykłą rozdzielczością przestrzenną, wynoszącą mniej niż 1 cm. Uzyskane podczas obciążenia próbnego pomiary zmian wartości odkształceń na głębokości pala dają bardzo duże możliwości interpretacji pracy konstrukcji, nieosiągalne dla pomiarów punktowych wykonywanych np. przy zastosowaniu czujników strunowych.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
9 lipca 2023

Hybrydowy systemu monitorowania konstrukcji mostu drogowego obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

Celem projektu było przygotowanie systemu monitorowania 260-metrowej konstrukcji mostu drogowego. Aby otrzymać precyzyjny obraz pracy mostu zastosowano hybrydowy system monitorowania, łączący geometrycznie ciągłą technikę światłowodową DFOS oraz automatyczną technikę strunową. Czujniki światłowodowe zostały zainstalowane na całej długości mostu, natomiast czujniki strunowe w wybranych poprzecznych przekrojach przęsłowych. Zainstalowano ponad 1 km czujników światłowodowych EpsilonSensor (klejonych na powierzchni i w bruździe), czujniki temperatury w celu kompensacji temperaturowej czujników światłowodowych oraz strunowe czujniki odkształceń.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
13 kwietnia 2023

Barety fundamentowe podczas prób obciążeniowych: analiza odkształceń i rys

Celem projektu było sprawdzenie wydajności baret fundamentowych oraz iniekcji wzmacniającej grunt pod fundamentem (jet grouting). W tym celu zainstalowano wysokiej jakości czujniki monolityczne (6 EpsilonSensors i 13 EpsilonRebars - 355 m tras pomiarowych), które wykorzystano do pomiaru rozkładów odkształceń podczas obciążenia próbnego. System umożliwił analizę podziemnej części konstrukcji, co byłoby niedostępne dla konwencjonalnych technik pomiarowych. DFOS pozwolił zweryfikować zarejestrowane wartości odkształcenia w odniesieniu do przewidywań teoretycznych, przeanalizować interakcję z otaczającym gruntem i wykryć pęknięcia termokurczliwe na długości barety.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
9 marca 2023

Czujniki EpsilonSensor i 3DSensor w analizie rozkładu odkształceń i przemieszczeń w nasypie

Program badań PEBSTER, realizowany w ramach projektu „GEOLAB”, obejmował badanie mechanizmu przenoszenia obciążenia w nasypach posadowionych na palach, wzmocnionych siatką stalową oraz różnic pomiędzy palami sztywnymi a elastycznymi. Wykonano dwa badania laboratoryjne: w małej (1x1 m) i dużej skali (5x5 m). Do pomiaru odkształceń gruntu oraz stalowej siatki zastosowano czujniki EpsilonSensor, natomiast do pomiaru przemieszczeń pionowych - czujników 3DSensor. Technika DFOS pozwoliła na uzyskanie informacji z tysięcy punktów pomiarowych rozmieszczonych na długości czujników, a tym samym na spojrzenie niejako w głąb nasypu, poprzez analizę odkształcenia oraz przemieszczenia nasypów.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
21 października 2022

Pomiary światłowodowe w baretach fundamentowych

Celem projektu była weryfikacja pracy baret fundamentowych w trakcie iniekcji jet grounding. Wysokiej jakości monolityczne czujniki światłowodowe EpsilonSensor oraz EpsilonRebar zostały zainstalowane w celu pomiaru rozkładu odkształceń w trakcie obciążenia próbnego baret fundamentowych. System pomiarowy umożliwił dostarczenie danych potrzebnych do specjalistycznej analizy, która nie byłaby możliwa na podstawie danych uzyskanych z konwencjonalnych, punktowych pomiarów.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
23 września 2022

Światłowodowe pomiary deformacji szyn kolejowych

To pierwszy projekt na świecie, w którym do pomiarów światłowodowych wykorzystany został czujnik EpsilonFlat. Płaski (prostokątny) przekrój oraz brak oplotu zewnętrznego pozwoliły na wygodne przyklejenie czujnika bezpośrednio do powierzchni szyn stalowych. Czujniki wyprodukowano z czterema włóknami pomiarowymi wewnątrz kompozytowego rdzenia. Dzięki temu możliwe jest podpięcie różnych rejestratorów optycznych (Rayleigh, Brillouin i Ramana) oraz jednoczesne pomiary wybranych wielkości fizycznych takich jak odkształcenia, przemieszczenia, drgania czy temperatury. W ramach projektu zainstalowano łącznie ponad 2 km światłowodowej trasy pomiarowej.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
22 maja 2022

Czujniki EpsilonSensor w moście kolejowym w Krakowie

Podczas budowy mostu kolejowego w Krakowie, inżynierowie zdecydowali się zastosować światłowodową technikę pomiarową DFOS do weryfikacji pracy nietypowych elementów konstrukcyjnych. Zębate kotwy stalowe zostały zatopione wewnątrz płyty betonowej, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku sprężania. Pomiary wykonywano w trakcie naciągu kabli z wykorzystaniem czujników EpsilonSensors przyklejonych do powierzchni kotwy. Analiza wyników miała na celu ocenę efektywności tego typu elementów (m.in. w zakresie tarcia, jak i mechanicznego zakotwienia poszczególnych zębów) w celu ewentualnej ich optymalizacji w podobnych projektach w przyszłości.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
10 maja 2022

Deformacje płyty betonowej w trakcie symulacji uszkodzenia słupa

Celem projektu było przeprowadzenie pomiarów deformacji układu płytowo-słupowego, a w szczególności odkształceń betonowej płyty oraz stalowych prętów zbrojeniowych w trakcie symulacji uszkodzenia jednego ze słupów. Zastosowanie czujników EpsilonSensor wewnątrz płyty pozwoliło na szczegółową analizę pracy konstrukcji poprzez wszystkie istotne etapy jej pracy: od stanu sprężystego, poprzez pierwsze zarysowania po usunięciu słupa, ich rozwój w trakcie obciążenia, aż do uplastycznienia prętów zbrojeniowych i całkowitego uszkodzenia.
Laboratoria i B+R
Światłowody
Więcej
8 maja 2022

Beton ekspansywny z siatką z włókna węglowego

Znajomość rozwoju rzeczywistych odkształceń ma istotne znaczenie dla oceny pracy betonów bezskurczowych i ekspansywnych, szczególnie w początkowym okresie po betonowaniu cienkich elementów konstrukcyjnych. Zastosowanie klasycznych czujników punktowych stwarza ryzyko zaburzenia pracy elementu poprzez samą obecność sztywnego czujnika (i kabla sygnałowego). W przypadku przedmiotowego projektu, wiarygodne dane pomiarowe uzyskano dzięki światłowodowym włóknom sensorycznym DFOS, zainstalowanym zarówno w obrębie betonu, jak i przyklejonym bezpośrednio do siatki w włókna węglowego. Tysiące punktów pomiarowych wewnątrz płyty w żaden sposób nie zaburzyło jej pracy, pozwalając jednocześnie na szczegółową analizę profilów odkształceń w wybranych przekrojach podłużnych i poprzecznych.
Laboratoria i B+R
Światłowody
Więcej
28 lutego 2022

Most Uniwersytecki w Bydgoszczy

Po siedmiu latach eksploatacji Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy doszło do jego awarii. Podczas przeglądu stanu technicznego zidentyfikowano trwałe (plastyczne) deformacje blach w obrębie zakotwień kabli (want) do stalowych dźwigarów. System monitorowania zbudowany w oparciu o ciągłe geometrycznie czujniki światłowodowe DFOS umożliwił pomiary odkształceń tych elementów w trakcie prac remontowych. W rezultacie uzyskano unikatowe dane pozwalające na identyfikację najbardziej wytężonych zakotwień w obrębie całego mostu, jak i najbardziej wytężonych stref w obrębie danego zakotwienia.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
10 września 2021

Pierwszy most w Niemczech wyposażony w czujniki Nerve-Sensors

Czujniki EpsilonRebar oraz EpsilonSensor zostały zainstalowane w stalowo-betonowym moście, który jest pierwszym tego rodzaju inteligentnym obiektem w Niemczech. System pomiarowy oparty na technologii światłowodowej DFOS (ang. distributed fibre optic sensing) został zaprojektowany w celu umożliwienia analizy odkształceń betonu i stalowych prętów zbrojeniowych, a także bezpośredniej detekcji rys – zarówno w zakresie ich lokalizacji, jak i wyznaczeniu szerokości.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
10 września 2021

Gazociąg wysokiego ciśnienia

System monitorowania zbudowano w oparciu o czujniki EpsilonRebar do pomiaru odkształceń i temperatury oraz czujniki 3DSensor do pomiaru przemieszczeń w przestrzeni 3D. Czujniki EpsilonRebar zostały przyklejone na całej długości monitorowanego odcinka gazociągu do powłoki antykorozyjnej i pozwoliły na zidentyfikowanie lokalnych zaburzeń w rozkładach odkształceń związanych ze zmianą geometrii (zakrzywieniem w planie) gazociągu. Czujniki 3DSensor zapewniły możliwości identyfikacji miejsc, w których doszło do nadmiernych deformacji spowodowanych np. lokalnym osiadaniem bądź osuwaniem się gruntu.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
19 sierpnia 2021

Port Marynarki Wojennej w Gdyni

Wzdłuż przebudowywanego nabrzeża zachodniego realizowane będzie pogrążanie ścianek szczelnych, stwarzające duże ryzyko wystąpienia negatywnych wpływów generowanych drgań na stan techniczny pobliskich konstrukcji. Zaprojektowany i zrealizowany system monitorowania drgań umożliwi kontrolę tych konstrukcji w czasie rzeczywistym w trybie 24/7, a po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości poinformuje o tym fakcie osoby upoważnione. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie natychmiastowych działań zaradczych, czyli wprost zrealizowanie pradawnej zasady, w myśl której lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
9 sierpnia 2021

Przebudowa Stacji Warszawa Zachodnia

Skala inwestycji oraz odpowiedzialność realizowanej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia wymaga skutecznego zabezpieczenia oraz ciągłej kontroli istniejącej infrastruktury w odniesieniu do drgań powodowanych przez prowadzone prace budowlane. W perspektywie kilku kolejnych lat monitoringiem objętych zostanie łącznie 20 obiektów budowlanych, na których zainstalujemy kilkaset czujników pomiarowych. Wdrożenie tak dużego i ekstremalnie odpowiedzialnego systemu, realizującego pomiary w sposób automatyczny, zdalny i bezobsługowy w trybie 24/7, możliwe było dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu inżynierów SHM System.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
19 września 2020

Projekt ścian szczelinowych z fibrogruntobetonu

Once again we had the pleasure to participate in a research project in which our unique sensors had a key role in the analysis of new technical solutions. The Soley company is currently developing the technology of fibrogrouted concrete walls and we are happy to continue our fruitful collaboration. After experience from two previous projects, where we performed automatic measurements with vibrating wire sensors, automatic inclinometric measurements using the Inclify system and geometrically continuous DFOS measurements, we are looking forward for a new challenge.
Geotechnika
Laboratoria i B+R
Inklinometry
Światłowody
Więcej
19 sierpnia 2020

Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych

W ramach realizacji projektu „OptiDeck” – Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych, opracowaliśmy światłowodowy system monitorowania zintegrowany z kompozytowymi elementami konstrukcyjnymi już na etapie ich prefabrykacji. Wdrożenie takiego systemu na rzeczywistych obiektach mostowych w sposób znaczący może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia procesu zarządzania i ich utrzymania w całym okresie eksploatacji.
Laboratoria i B+R
Światłowody
Więcej
13 sierpnia 2020

Pomiary inklinometryczne w ramach monitoringu wysokich nasypów

Najwyższe w Polsce nasypy drogowe, sięgające aż 30 metrów monitorowane przez inżynierów SHM System! Tak duże nasypy zostały wykonane w ramach budowy drogi ekspresowej S-7 na trasie Warszawa-Kraków. System monitorowania kontrolujący osiadania nasypów obejmował zarówno pomiary przemieszczeń za pomocą inklinometrów pionowych jak i poziomych, zlokalizowanych w obszarze trzech poletek pomiarowych.
Geotechnika
Inklinometry
Więcej
22 kwietnia 2020

SHM PROFILER – z laboratorium na plac budowy

SHM Profiler to innowacyjne rozwiązanie do automatycznego monitoringu profilu przemieszczeń pionowych, opracowywane przez inżynierów z SHM System. Hydrauliczny system pomiarowy, dedykowany do zastosowań w budownictwie i geotechnice, charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem pomiarowym, łatwością instalacji i niskim kosztami. Jednak co najważniejsze, wyposażony jest w autorski układ wyrównywania temperatury, dzięki czemu w sposób automatyczny kompensowany będzie jej wpływ na wskazania czujnika.
Geotechnika
Laboratoria i B+R
Więcej
1 grudnia 2019

Wyznaczenie przemieszczeń gruntu podczas wyrywania fundamentu stopowego

Czujniki 3DSensor zostały zainstalowane wokół stopy fundamentowej, badanej w czasie testu wyrywania z podłoża gruntowego, tj. w warunkach ekstremalnie dużych przemieszczeń. Celem badań było określenie miejsc, w których dochodzi do tworzenia się klina odłamu gruntowego. Unikatowość tej realizacji wynika m.in. z faktu, że żadna znana dotąd technika pomiarowa nie pozwalała na identyfikację zachodzących podczas przedmiotowego eksperymentu zjawisk, bez istotnej ingerencji w strukturę badanego gruntu.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
19 lipca 2019

Hybrydowa kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu

Kładka w Nowym Sączu to jeden z najnowocześniejszych obiektów mostowych w Europie. Jest to nie tylko niezwykle ciekawy obiekt pod względem konstrukcyjnym (m.in. hybrydowy pomost betonowo-kompozytowy), ale także pod względem zastosowanych innowacji w zakresie bezpieczeństwa. Na całej długości przęsła (80 metrów) zainstalowano czujniki światłowodowe EpsilonRebar, pełniące jednocześnie funkcję zbrojenia. Dzięki temu powstała inteligentna konstrukcja wyposażona w swoisty układ nerwowy, informujący o potencjalnych zagrożeniach na podstawie analizy danych z ponad 100 000 punktów pomiarowych!
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
6 czerwca 2019

A1 – Inteligentna Autostrada

Konstrukcje inteligentne, wyposażone w zintegrowane systemy autodiagnostyczne, jeszcze kilka lat temu były głównie przedmiotem analiz teoretycznych. Dzisiaj, dzięki zastosowaniu kompozytowych prętów światłowodowych EpsilonRebar produkcji SHM System, stają się częścią polskiej infrastruktury inżynierskiej. Wykorzystanie czujników do ciągłych geometrycznie pomiarów eksperymentalnego odcinka nawierzchni betonowej pozwoliło na pomiar rozkładów odkształceń na całej długości 100-metrowego odcinka nawierzchni drogowej.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
1 grudnia 2018

Skyliner Skyscraper – monitoring jednego z najwyższych drapaczy chmur w Polsce

Jeden z najwyższych drapaczy chmur w Polsce, liczący 195 metrów wysokości i 50 kondygnacji Skyliner, powstaje na warszawskiej Woli, nieopodal ronda Daszyńskiego. To właśnie skala inwestycji oraz związane z nią inżynierskie wyzwania przyczyniły się do rozpoczęcia współpracy Generalnego Wykonawcy – firmy Warbud S.A. oraz ekspertów z zakresu monitorowania konstrukcji – firmy SHM System z Krakowa. Efektem wspólnych działań jest czuwający nad bezpieczeństwem i jakością wykonywanych prac system, kontrolujący w sposób automatyczny wybrane wielkości inżynierskie i informujący o zagrożeniach.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
6 lipca 2017

Hala widowiskowo-sportowa ARENA w Gliwicach

Obiekt ARENA w Gliwicach to jedna z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce, unikatowa ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i geometryczne, ale także ze względu na wyposażenie jej w system monitorowania na miarę XXI wieku. Cięgnowe przekrycie hali to zaawansowana i nietypowa geometrycznie konstrukcja o rozpiętości przekraczającej 120 metrów, oddana do użytkowania końcem 2017 roku i wyposażona w automatyczny system monitorowania. Dziesiątki czujników realizują pomiary wybranych wielkości fizycznych (statycznych jak i dynamicznych), istotnych z punktu widzenia oceny jej pracy, zwłaszcza w kontekście obciążenia śniegiem i temperaturą.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
6 marca 2017

Brama Miasta Łódź

Niniejsza inwestycja to drugi co do wielkości system monitorowania oddziaływań dynamicznych w Polsce, zaraz po krakowskiej inwestycji HighFive. Eksperci z SHM System przy współpracy ze SKANSKA S.A. opracowali i z powodzeniem wdrożyli zintegrowany system, umożliwiający w czasie rzeczywistym 24/7 kontrolowanie drgań przekazywanych na sąsiadujące z budową obiekty. Rejestrowane są wszystkie źródła drgań, nie tylko będące efektem prowadzonych prac budowlanych, ale także przejazdów komunikacyjnych.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej