Monitoring wpływu drgań SHM-V

Pierwszy w Polsce automatyczny system monitorowania drgań!

System Monitorowania Drgań to skuteczne narzędzie do automatycznej, bezobsługowej i długoterminowej kontroli wibracji generowanych w czasie prowadzonych prac budowlanych i przekazywanych przez podłoże gruntowe na sąsiadującą zabudowę.

System, jako jedyny w Polsce, pozwala na ocenę wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki poprzez obliczenia prowadzone w czasie rzeczywistym (24/7) zgodnie z polską normą PN-B-02170:2016-12. Nieograniczona liczba punktów pomiarowych oraz czas trwania pomiarów, a także przejrzysta platforma do gromadzenia i wizualizacji wyników, czyni nasze rozwiązanie bezkonkurencyjnym na rynku. Zaawansowane obliczenia sprowadzają się do prostych i użytecznych informacji, przekazywanych ostatecznie osobom upoważnionym, np. kierownikowi budowy. System wczesnego ostrzegania za pomocą wiadomości SMS umożliwia optymalizację procesów technologicznych w taki sposób, by ograniczyć ich wpływ na sąsiadującą zabudowę do akceptowalnego poziomu. Możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań zaradczych np. instalacja dodatkowych rozpór montażowych czy też zmiana technologii wykonywania robót. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany System Monitorowania Drgań zapewnia nie tylko poprawę jakości i bezpieczeństwa, ale także generuje wymierne oszczędności finansowe.


Podstawowa funkcjonalność systemu monitorowania drgań:

 • automatyczna analiza bezpieczeństwa zgodnie z polską normą PN-B-02170:2016-12;
 • możliwość zdefiniowania indywidualnych wartości granicznych w 21 pasmach tercjowych (zarówno dla wartości MAX jak i RMS);
 • obliczenia w czasie rzeczywistym i wizualizacja wyników w postaci wykresów (m.in. wibrogramy, FFT, analiza tercjowa);
 • automatyczne informowanie osób upoważnionych o zaistniałych zagrożeniach
  za pomocą wiadomości SMS;
 • możliwość zmiany lokalizacji punktów pomiarowych w czasie kolejnych etapów budowy (dostosowanie do frontu robót);
 • automatyczne wykonywanie pomiarów kontrolnych z zadaną częstotliwością
  w celu rejestracji poziomu tła dynamicznego;
 • możliwość eksportu danych do pliku CSV;
 • procedury auto-diagnostyczne informujące o stanie technicznym systemu.

System monitorowania wpływu drgań składa się z zestawów pomiarowych rozmieszczonych w sąsiadujących z budową obiektach oraz serwera pomiarowego odpowiedzialnego za analizę, wizualizację oraz udostępnianie danych pomiarowych. Opcjonalnie system może być też wyposażony w stację alarmową zlokalizowaną na placu budowy.


Struktura systemu monitorowania drgań:

 • czujniki realizujące pomiary przyspieszeń drgań w [m/s2];
 • punkty pomiarowe złożone z trzech, prostopadłych do siebie czujników drgań;
 • lokalne rejestratory danych obsługujące czujniki w ramach danego punktu pomiarowego i przesyłające dane zdalnego serwera;
 • zdalny i bezpieczny serwer pomiarowy wraz z oprogramowaniem
  do zbierania i analizy danych, prezentacji wyników oraz automatycznego alertowania.