• Polski
 • English

3DSensor – przemieszczenia gruntu3DSensor w ekstremalnych warunkach geotechnicznych

 • Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Koncepcja i projekt systemu
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  3DSensor – przemieszczenia gruntu

  Czujniki 3DSensor zostały zainstalowane wokół stopy fundamentowej, badanej w czasie testu wyrywania z podłoża gruntowego, tj. w warunkach ekstremalnie dużych przemieszczeń.
  Unikatowość tej realizacji wynika m.in. z faktu, że żadna znana dotąd technika pomiarowa nie pozwalała na identyfikację zachodzących podczas przedmiotowego eksperymentu zjawisk. Żaden z dostępnych na rynku czujników przemieszczeń nie mógł zostać zainstalowany bez istotnej ingerencji w strukturę badanego gruntu, powodującej zaburzenie analizowanego zjawiska i możliwość jego błędnej interpretacji. Ponadto, nieznane są inne techniki, które umożliwiłyby precyzyjne rozwiązanie postawionego problemu pomiarowego (wyznaczenie płaszczyzny poślizgu) przy jednoczesnej opłacalności finansowej.
  • Liczba czujników: 16 czujników 3DSensor  9 600 czujników punktowych
  • Mierzone wielkości: odkształcenia, przemieszczenia pionowe gruntu
  • Technika pomiarowa: światłowodowa DFOS
  • Rok instalacji: 2018
  • Kategoria: geotechnika, Composite-DFOS

  Projekt nr POIR.01.01.01-00-0789/17 realizowany przez ENPROM (www.enprom.pl)
  Tytuł projektu: Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017 dla MŚP w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.